8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại

73

Theo Điều 13, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 1/3/2021, có 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

  Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới