Luật sư Dragon: Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông

1029
Công ty Luật Dragon
Lĩnh vực thống kê: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Vận tải pháp chế – Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không