1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định số 86/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định đăng ký, xóa đăng...

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của...

Thông tư 11/2020/TT- BGTVT Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 5...

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2020/TT-BCA  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định 04/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/2/2019) của Chính phủ, về quy định tiêu...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH...

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng...

Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu...

BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 93/2018/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

Thông tư 188/2016/TT-BTC phí sát hạch lái xe

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm...

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng...

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 7 tháng...