Trang chủ Văn bản giao thông

Văn bản giao thông

Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng...

Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng...

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ...

Thông tư số 68/2020/TT-BCA Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT SỬA...

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ––––––––––   Số:   09/2021/TT-BGTVT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––         Hà Nội, ngày 19...

Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu...

BỘ TÀI CHÍNH ____________ Số: 27/2021/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm...

Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ _______ Số: 08/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021     NGHỊ...

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ GTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...