Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường bộ

Luật đường bộ

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ GTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI,...

Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2020/TT-BCA  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2021/NĐ-CP Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2021   NGHỊ...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính giao thông...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...

Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm...

Điều 266 Bộ luật Hình sự quy định về tội đua xe trái phép 

Chi tiết Điều 266 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 266. Tội đua xe trái phép  1. Người nào đua trái...

Điều 265 Bộ luật Hình sự quy định về tội tổ chức đua xe...

Chi tiết Điều 265 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép 1. Người nào...