1900599979

Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ...

Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- Số: 61/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019   NGHỊ...

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT CẢNH...

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng...

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018   NGHỊ...

Tội cướp biển

Tội cướp biển là hành vi tấn công phương tiện hàng hải, người, tải sản trên phương tiện hàng hải, hàng không đang ở...

Thông tư 05/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 05/2019/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội,...

Thông tư 40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

Công ước của LHQ 1982 về luật biển

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC Với lòng mong...

Công ước của LHQ năm 1999 về bắt giữ tàu biển

CÔNG ƯỚC NĂM 1999 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẮT GIỮ TÀU Ðể đảm bảo phát triển hài hoà thương mại hàng hải thế giới. Xét...