Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường thủy

Luật đường thủy

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 08/2020/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng...

Nghị định số 77/1998/NĐ-CP quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao...

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1998   NGHỊ...

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT quy định giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá dịch...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH...

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển,...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 55/2019/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng...

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ...

Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- Số: 61/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019   NGHỊ...

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018   LUẬT CẢNH...

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng...

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018   NGHỊ...

Tội cướp biển

Tội cướp biển là hành vi tấn công phương tiện hàng hải, người, tải sản trên phương tiện hàng hải, hàng không đang ở...