Đấu giá biển số ôtô: Được chuyển nhượng, bị thu hồi trong trường hợp nào?

65

Người trúng đấu giá, hoặc chuyển nhượng biển số ôtô trong thời hạn 6 tháng phải đến cơ quan chức năng đăng ký nếu không muốn mất quyền sử dụng.