Kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ việt nam

1127

PHỤ LỤC 1

www.giaothongvietnam.vn

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Ảnh
2×3 cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: …………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………….. tháng ….. năm ……………….

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) ……………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………………………

Đề nghị cho tôi được dự học lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

………, ngày ….. tháng …. năm 20 …..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Xin gửi kèm theo:

– 03 ảnh màu kích thước 2×3 cm mới chụp không quá 06 tháng theo kiểu CMND;

– 01 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản photocopy).

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:       /BC

……., ngày …… tháng ….. năm 20…..

BÁO CÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………….

Thực hiện Thông tư số         /2011/TT-BGTVT ngày      tháng        năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Trường (hoặc Trung tâm) ……………. báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ như sau:

TT

Khóa, lớp

Số lượng

Địa điểm học

Ngày khai giảng

Ngày kiểm tra

Xin gửi kèm theo báo cáo này danh sách trích ngang học viên dự học.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỌC VIÊN DỰ HỌC
(Gửi kèm theo Báo cáo số: ….. ngày …. tháng ….. năm 20 …..)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi cư trú

Số giấy CMND hoặc hộ chiếu

Số bằng, chứng chỉ chuyên môn (nếu có) ngày, tháng, năm/nơi cấp

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

MẪU BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM TRA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM TRA
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………….. về việc thành lập Tổ Kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khóa ……….. của Thủ trưởng cơ sở đào tạo ………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………… tại ……………………………………………………………..

1. Thành phần Tổ Kiểm tra:

1. ……………………………………….. Chức vụ ……………………………………………  Tổ trưởng.

2. ……………………………………….. Chức vụ ……………………………………………….  Thư ký.

3. ……………………………………….. Chức vụ ……………………………………………….  Tổ viên.

4. ……………………………………….. Chức vụ ………………………………………………..  Tổ viên

II. Kết quả kiểm tra khóa học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khai giảng ngày …/…/….., kết thúc ngày …../…../….., như sau:

1. Tổng số thí sinh dự kiểm tra ………….. (có danh sách kèm theo), trong đó:

– Thí sinh đạt yêu cầu: ……………………. (có danh sách kèm theo);

– Thí sinh không đạt yêu cầu: …………….. (có danh sách kèm theo).

2. Nhận xét đánh giá:

III. Kết luận của Tổ Kiểm tra:

Đề nghị Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người đạt yêu cầu.

Những người chưa đạt yêu cầu sẽ được tổ chức kiểm tra lại sau 07 ngày.

Biên bản được lập thành 2 bản: 01 gửi Sở Giao thông vận tải; 01 lưu tại cơ sở đào tạo.

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC 4

MẪU SỔ QUẢN LÝ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Trang bìa

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ………………………

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ………………………

SỔ QUẢN LÝ

CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

2. Nội dung

QUẢN LÝ CẤP CHỨNG CHỈ

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi thường trú

Số Chứng chỉ, ngày, tháng, năm cấp

Cấp lại Chứng chỉ, số, ngày, tháng, năm cấp lại

Ký nhận

PHỤ LỤC 5

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./BCXMCD

……., ngày …… tháng ….. năm 20…..

BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Thực hiện Thông tư số         /2011/TT-BGTVT ngày      tháng        năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, cơ sở đào tạo ……. báo cáo kết quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ thực hiện từ 01/01/20… đến hết 31/12/20… như sau:

1. Tổng số lớp bồi dưỡng đã thực hiện: ………….; số lớp đang thực hiện: …………..

2. Số lượng Chứng chỉ đã cấp:

Trong đó:

– Đã cấp cho đối tượng dự học là: …………………. người

– Đổi, cấp lại cho các đối tượng là: ………………… người.

(Có danh sách trích ngang gửi kèm)

3. Tình hình chung; những khó khăn, thuận lợi; đề xuất, kiến nghị trong công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và cấp Chứng chỉ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi thường trú

Số Chứng chỉ, ngày, tháng, năm cấp

Đổi, cấp lại Chứng chỉ, số, ngày, tháng, năm

Ghi chú

PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO SỬ DỤNG PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………./BCXMCD

……., ngày …… tháng ….. năm 20…..

BÁO CÁO SỬ DỤNG PHÔI CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………….

Thực hiện Thông tư số         /2011/TT-BGTVT ngày      tháng        năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, cơ sở đào tạo …….  báo cáo kết quả thực hiện sử dụng phôi Chứng chỉ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng như sau:

1. Số lượng phôi Chứng chỉ của kỳ trước, tổng số: ……………………. chiếc.

2. Số lượng phôi Chứng chỉ đã sử dụng: ……………….. chiếc, trong đó:

– Cấp mới: ……………….. chiếc;

– Cấp lại: …………………. chiếc;

– Bị hỏng: ………………… chiếc;

– Còn lại: …………………. chiếc.

3. Đề nghị Sở Giao thông vận tải cấp tiếp số lượng phôi Chứng chỉ cho cơ sở đào tạo ……………………. là: ……………. chiếc.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 7

MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Mặt trước:

BỘ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

XXXXXX/MT (1)

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ảnh
2×3 cm

Họ và tên …………………………………………………Ngày sinh …………………………………………………

Nơi cư trú …………………………………………………

Không thời hạn

…, ngày … tháng … năm 20 …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mặt sau:

 

NGƯỜI ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

 

1. Phải xuất trình Chứng chỉ để kiểm tra khi người làm nhiệm vụ trật tự an toàn giao thông yêu cầu.

2. Nghiêm cấm hành vi tẩy xóa Chứng chỉ.

3. Trường hợp mất, hỏng phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại tại nơi cấp Chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông vận tải.

 

1. Kích thước: Chiều dài: 86 mm; Chiều rộng: 54 mm.

2. Bảo mật chống làm giả:

– Loại giấy tốt, có hoa văn chống làm giả, nền màu vàng nhạt;

– Có viền đỏ xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy chứng nhận là 1 mm.

3. Cách ghi

3.1. Tại vị trí (1): Số cấp Chứng chỉ gồm 6 chữ số tự nhiên từ nhỏ đến lớn. Hai ký tự cuối MT là mã số cấp đăng ký quy định cho các tỉnh, thành phố tại Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

3.2. In Chứng chỉ dùng phông chữ Vntime, màu của chữ và số là màu đen; họ và tên người được cấp Chứng chỉ phông chữ VntimeH màu đen.

3.3. Dấu đóng trên Chứng chỉ có hai dấu: dấu thu nhỏ loại dấu nổi đóng giáp lai với ảnh của người được cấp Chứng chỉ và dấu mực đỏ đóng vào vị trí người ký cấp Chứng chỉ.

PHỤ LỤC 8

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Ảnh
2×3 cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: …………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………….. tháng ….. năm ………..

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) ……………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………………………

Hiện tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do …………………………………. cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ: ……………………… cấp ngày … tháng … năm …..

Lý do xin đổi, cấp lại: ……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị …………… đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày ….. tháng …. năm 20 …..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

* Xin gửi kèm theo:

– 03 ảnh màu kích thước 2×3 cm mới chụp không quá 06 tháng kiểu CMND;

– Giấy CMND hoặc hộ chiếu (Bản photocopy, có bản chính để đối chiếu).

PHỤ LỤC 9

MẪU BÁO CÁO NHU CẦU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

SỞ GTVT ……………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../BCXMCD

……., ngày …… tháng ….. năm 20…..

BÁO CÁO NHU CẦU PHÔI CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện Thông tư số         /2011/TT-BGTVT ngày      tháng        năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải …………………………… báo cáo kết quả thực hiện sử dụng phôi Chứng chỉ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng như sau:

1. Số lượng phôi Chứng chỉ của kỳ trước, tổng số: ……………………. chiếc.

2. Số lượng phôi Chứng chỉ đã sử dụng: ……………….. chiếc, trong đó:

– Cấp mới: ……………….. chiếc;

– Cấp lại: …………………. chiếc;

– Bị hỏng: ………………… chiếc;

– Còn lại: …………………. chiếc.

3. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp tiếp số lượng phôi Chứng chỉ cho Sở Giao thông vận tải ……………………. là: ……………. chiếc.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 10

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ SỬ DỤNG PHÔI CHỨNG CHỈ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

SỞ GTVT ……………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/BCXMCD

……., ngày …… tháng ….. năm 20…..

BÁO CÁO
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ SỬ DỤNG PHÔI CHỨNG CHỈ

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện Thông tư số         /2011/TT-BGTVT ngày      tháng        năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải …………………………… báo cáo kết quả thực hiện từ 01/01/……… đến hết 31/12/…….. như sau:

1. Tổng số phôi Chứng chỉ kỳ trước là: …………. chiếc.

2. Số lượng phôi Chứng chỉ đã cấp: …………….. chiếc;

Trong đó:

– Đã cấp cho đối tượng dự học là: ………………..…….. người.

– Đổi, cấp lại cho các đối tượng là: ……………………… người.

– Số lượng phôi bị hỏng: ………………….. chiếc.

– Số lượng phôi còn lại: …………………… chiếc.

3. Tình hình chung; những khó khăn, thuận lợi; đề xuất, kiến nghị trong công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và cấp Chứng chỉ.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)