Trang chủ Văn bản giao thông Luật đường bộ

Luật đường bộ

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2020/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   LUẬT SỬA...

Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu...

BỘ TÀI CHÍNH ____________ Số: 27/2021/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm...

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ GTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2020/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương...

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm...

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2021/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI,...

Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH...

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2020/TT-BCA  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm...

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2021/NĐ-CP Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2021   NGHỊ...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính giao thông...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...

Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển...

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm...