Bộ GTVT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ

1439

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn cụ thể các loại xe ô tô chở hàng và ô tô chở người thuộc phạm vi điều chỉnh về niên hạn sử dụng, cách thức xác định niên hạn sử dụng của các loại ô tô quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP; áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có 03 Chương gồm 11 Điều, quy định niên hạn sử dụng ô tô, gồm các quy định Ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng, Ô tô không phải áp dụng về niên hạn sử dụng, Ô tô cải tạo, ô tô chuyển đổi công năng sử dụng, Xác định niên hạn sử dụng của ô tô, Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trách nhiệm của Sở GTVT.

Về xác định niên hạn sử dụng của ô tô

Niên hạn sử dụng của ô tô quy định tại Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP được tính theo năm, kể từ năm sản xuất của ô tô và xác định căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Số nhận dạng của xe (số VIN);

– Số khung của xe;

– Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất;

– Thông tin trên nhãn mác của Nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên ô tô;

– Hồ sơ lưu trữ như: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với ô tô sản xuất trong nước; Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo đối với ô tô cải tạo; Hồ sơ gốc do cơ quan công an quản lý; Chứng từ nhập khẩu.

Ô tô không có ít nhất một trong những tài liệu, hồ sơ, cơ sở nêu tại khoản 1 của Điều này được coi là hết niên hạn sử dụng.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành (10/8/2010) và bãi bỏ Thông tư số 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/3/2004 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn cụ thể các loại xe ô tô chở hàng và ô tô chở người thuộc phạm vi điều chỉnh về niên hạn sử dụng, cách thức xác định niên hạn sử dụng của các loại ô tô quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP; áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có 03 Chương gồm 11 Điều, quy định niên hạn sử dụng ô tô, gồm các quy định Ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng, Ô tô không phải áp dụng về niên hạn sử dụng, Ô tô cải tạo, ô tô chuyển đổi công năng sử dụng, Xác định niên hạn sử dụng của ô tô, Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trách nhiệm của Sở GTVT.

Về xác định niên hạn sử dụng của ô tô

Niên hạn sử dụng của ô tô quy định tại Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP được tính theo năm, kể từ năm sản xuất của ô tô và xác định căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Số nhận dạng của xe (số VIN);

– Số khung của xe;

– Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất;

– Thông tin trên nhãn mác của Nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên ô tô;

– Hồ sơ lưu trữ như: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với ô tô sản xuất trong nước; Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo đối với ô tô cải tạo; Hồ sơ gốc do cơ quan công an quản lý; Chứng từ nhập khẩu.

Ô tô không có ít nhất một trong những tài liệu, hồ sơ, cơ sở nêu tại khoản 1 của Điều này được coi là hết niên hạn sử dụng.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành (10/8/2010) và bãi bỏ Thông tư số 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/3/2004 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người