Bộ GTVT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ

Hãy Like để trở thành Fan của GIAO THÔNG VIỆT NAM để được tư vấn miễn phí trên Facebook.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn cụ thể các loại xe ô tô chở hàng và ô tô chở người thuộc phạm vi điều chỉnh về niên hạn sử dụng, cách thức xác định niên hạn sử dụng của các loại ô tô quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP; áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có 03 Chương gồm 11 Điều, quy định niên hạn sử dụng ô tô, gồm các quy định Ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng, Ô tô không phải áp dụng về niên hạn sử dụng, Ô tô cải tạo, ô tô chuyển đổi công năng sử dụng, Xác định niên hạn sử dụng của ô tô, Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trách nhiệm của Sở GTVT.

Về xác định niên hạn sử dụng của ô tô

Niên hạn sử dụng của ô tô quy định tại Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP được tính theo năm, kể từ năm sản xuất của ô tô và xác định căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Số nhận dạng của xe (số VIN);

- Số khung của xe;

- Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất;

- Thông tin trên nhãn mác của Nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên ô tô;

- Hồ sơ lưu trữ như: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với ô tô sản xuất trong nước; Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo đối với ô tô cải tạo; Hồ sơ gốc do cơ quan công an quản lý; Chứng từ nhập khẩu.

Ô tô không có ít nhất một trong những tài liệu, hồ sơ, cơ sở nêu tại khoản 1 của Điều này được coi là hết niên hạn sử dụng.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành (10/8/2010) và bãi bỏ Thông tư số 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/3/2004 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn cụ thể các loại xe ô tô chở hàng và ô tô chở người thuộc phạm vi điều chỉnh về niên hạn sử dụng, cách thức xác định niên hạn sử dụng của các loại ô tô quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP; áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người khi tham gia giao thông đường bộ, trừ xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có 03 Chương gồm 11 Điều, quy định niên hạn sử dụng ô tô, gồm các quy định Ô tô phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng, Ô tô không phải áp dụng về niên hạn sử dụng, Ô tô cải tạo, ô tô chuyển đổi công năng sử dụng, Xác định niên hạn sử dụng của ô tô, Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trách nhiệm của Sở GTVT.

Về xác định niên hạn sử dụng của ô tô

Niên hạn sử dụng của ô tô quy định tại Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP được tính theo năm, kể từ năm sản xuất của ô tô và xác định căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Số nhận dạng của xe (số VIN);

- Số khung của xe;

- Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất;

- Thông tin trên nhãn mác của Nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên ô tô;

- Hồ sơ lưu trữ như: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với ô tô sản xuất trong nước; Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo đối với ô tô cải tạo; Hồ sơ gốc do cơ quan công an quản lý; Chứng từ nhập khẩu.

Ô tô không có ít nhất một trong những tài liệu, hồ sơ, cơ sở nêu tại khoản 1 của Điều này được coi là hết niên hạn sử dụng.

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành (10/8/2010) và bãi bỏ Thông tư số 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/3/2004 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người