Quyết định Số 814/QĐ-BTC ngày 15/04/2010 về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

996

BỘ TÀI CHÍNH

————–

Số: 814/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 15 tháng 4  năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010

của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng,

quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

——————————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

  QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính:

1- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 đã in:

“… nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.”

Nay sửa lại thành:

 “…nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.

            2- Tại khoản 2 Điều 3 đã in:

“…chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố…”

Nay sửa lại thành:

 “… chấp thuận của cơ quan thuế…”

3- Tại khoản 1 Điều 6 đã in:

“…phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý…”

Nay sửa lại thành:

 “…phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý…”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;

– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

– Kiểm toán nhà nước;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

– HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Website Chính phủ;

– Các đơn vị thuộc Bộ ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

   Nguyễn Đức Chi