Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ GTVT về ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy

994

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH 04 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ TÙNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy

Mã số: QCVN 27:2010/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy

Mã số QCVN 28:2010/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ống xả xe mô tô, xe gắn máy

Mã số: QCVN 29:2010/BGTVT.

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

Mã số: QCVN 30:2010/BGTVT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các Quyết định: số 1636/2002/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 291-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Ống xả mô tô, xe máy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” và Quyết định số 1635/2002/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 299-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Khung mô tô, xe máy hai bánh – Yêu cầu và phương pháp thử”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Bộ Khoa học Công nghệ (để đăng ký);
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Bộ GTVT;
– Lưu: VT, KHCN.

Công ty Luật Dragon

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng