Văn bản pháp quy về Đăng kiểm Việt Nam

880

Giao thông Việt Nam – Văn bản pháp quy về Đăng kiểm Việt Nam


 • Thông tư 21/2010/TT-BGTVT – Hướng dẫn Nghị định 95/2009/NĐ-CP (thay thế Thông tư 06/2004/TT-BGTVT).
 • Thông tư 19/2010/TT-BGTVT – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ GTVT.
 • Hướng dẫn 1395/ĐKVN-VAR – Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT, ngày 10/08/2010 của Bộ GTVT (thay thế Hướng dẫn 263/2004/ĐK).
 • Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT, ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt nam.
 • Luật Hàng hải năm 2005 – Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008 – Luật này quy định về giao thông đường bộ (được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực từ 01/07/2009.)
 • Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 – Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa, các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với các kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.
 • Luật Đường sắt năm 2005 – Luật này quy định về hoạt động đường sắt, bao gồm:Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, quyền và nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, kinh doanh đường sắt
 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 – Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 32/2011/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 4 năm 2011 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Thông tư 33/2011/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 4 năm 2011 – Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.
 • Thông tư 34/2011/TT-BGTVT, ngày 26 tháng 4 năm 2011 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000.
 • Thông tư 35/2011/TT-BGTVT, ngày 6 tháng 5 năm 2011 – Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải.
 • Công ty luật Dragon