Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

757
Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.

Theo quy định của Thông tư, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải phải có đủ 3 điều kiện sau: Có tư cách pháp nhân; có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định; đảm bảo các yêu cầu về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định để thực hiện giám định tư pháp.

Quy trình giám định tư pháp

Quy trình giám định tư pháp bao gồm 6 bước như sau:

– Tiếp nhận trưng cầu và đối tượng giám định.

– Chuẩn bị giám định: Tổ chức được trưng cầu giám định căn cứ vào hồ sơ trưng cầu giám định phân công, cử người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp để thực hiện giám định. Cá nhân, tổ chức được trưng cầu tiến hành nghiên cứu hồ sơ trưng cầu và các quy định cụ thể của pháp luật có liên quan để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. Trường hợp cần làm rõ thêm về nội dung trưng cầu giám định, đối tượng giám định thì có văn bản đề nghị người trưng cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên quan.

– Thực hiện giám định: Người thực hiện giám định tư pháp có trách nhiệm ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình giám định, kết quả thực hiện giám định bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ giám định.

– Kết luận giám định: Căn cứ kết quả giám định tư pháp, kết quả xét nghiệm hoặc kết luận chuyên môn khác (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức, cá nhân được trưng cầu đưa ra kết luận giám định. Kết luận giám định thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2021.

– Bàn giao kết luận giám định.

– Lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ giám định.

Thời hạn giám định tư pháp tối đa là 3 tháng

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định tối đa là 3 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng. Thời hạn giám định này có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa theo quy định tại khoản này.

Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.