Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ

5641

Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ

– Trình tự thực hiện:

+ Đơn vị xuất bản bản đồ nộp 02 bộ hồ sơ tại Trung tâm Biên giới và Địa giới  – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

+ Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải hoàn thành việc thẩm định. Kết quả thẩm định được gửi cho đơn vị xuất bản bản đồ 01 bộ, lưu tại cơ quan thẩm định 01 bộ.

+ Trường hợp bản đồ không có sai sót thì cơ quan thẩm định xác nhận cho xuất bản hoặc nộp lưu trữ; trường hợp bản đồ có sai sót thì cơ quan thẩm định yêu cầu đơn vị xuất bản bản đồ phải chỉnh sửa, bổ sung.

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Biên giới và Địa giới  – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định đường biên giới, biển đảo;

+ Bản đồ, sơ đồ, hải đồ in trên giấy hoặc bản đồ số hoàn chỉnh có liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền và biển đảo cần được thẩm định.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Biên giới và Địa giới  – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận

– Lệ phí (nếu có): không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục này): không

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP  ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Ngày có hiệu lực: 06/2/2002

+ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 23/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ – Bộ Ngoại giao – Bộ Quốc phòng Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia. Ngày có hiệu lực: 16/7/2006