Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trong việc quản lý hoạt động được quy định thế nào?

432

Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trong việc quản lý hoạt động kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (mới nhất) được quy định thế nào? Xin hãy giải đáp.
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 34/2021/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 15/02/2022) quy định về Kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe như sau:

– Đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe do cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp quản lý, kinh phí hoạt động được bố trí từ:

+ Nguồn chi sự nghiệp kinh tế đường bộ (không bao gồm tiền lương, phụ cấp theo lương đối với người đã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước); trong đó, nguồn từ ngân sách Trung ương đối với Trạm là tài sản công do Bộ Giao thông vận tải quản lý, nguồn từ ngân sách địa phương đối với Trạm là tài sản công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý;

+ Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

– Đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe do Tổ chức được giao quản lý, bảo trì đường bộ quản lý, vận hành: kinh phí hoạt động được bố trí từ nguồn chi phí quản lý, vận hành khai thác và bảo trì của dự án, được tính vào phương án tài chính của Hợp đồng dự án PPP (đối với Dự án đầu tư xây dựng, vận hành khai thác theo phương thức đối tác công tư).

Bên cạnh đó, tại Điều 8 Thông tư 34/2021/TT-BGTVT quy định về yêu cầu nghiệp vụ của người trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe như sau:

– Nắm vững chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Trạm kiểm tra tải trọng xe.

– Được tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Trạm kiểm tra tải trọng xe và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan.

Trân trọng!