Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô

1205

Thực hiện Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, đến ngày 01/7/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT). Đến ngày 01/01/2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn TBGSHT. Đến ngày 01/7/2012, toàn bộ phương tiện ôtô kinh doanh vận tải thuộc các loại hình trên đều phải gắn TBGSHT (trừ xe taxi).

Để đảm bảo việc lắp đặt TBGSHT theo quy định, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số 1796/SGTVT-VT ngày 7/7/2011 về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô, nội dung cụ thể sau:

1. Các doanh nghiệp vận tải thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương triển khai lắp đặt TBGSHT đã được công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT cho phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô theo quy định của Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Danh sách các TBGSHT được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT được thông báo cập nhật trên Website của Bộ GTVT: www.mt.gov.vn

2. Các trường hợp cụ thể:

a. Từ ngày 01/7/2011, việc cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô cho các doanh nghiệp vận tải chỉ được xem xét sau khi kiểm tra đảm bảo các xe ôtô kinh doanh vận tải được lắp Thiết Bị giám Sát HT hợp quy theo quy định.

b. Đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô: yêu cầu phải có văn bản cam kết cụ thể lộ trình lắp đặt TBGSHT gửi đến Sở GTVT Hà Nội (Lộ trình tối đa là 06 tháng so với quy định). Căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp Sở sẽ xem xét chấp thuận.

c. Đối với các doanh nghiệp đã lắp TBGSHT trên phương tiện vận tải: yêu cầu doanh nghiệp thống kê, báo cáo cụ thể về Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội (số lượng, kiểu loại, tính năng kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, thời gian lắp đặt thiết bị, đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ). Nếu TBGSHT chưa hợp quy theo quy định của Bộ GTVT, đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ để có phương án thay thế các TBGSHT đã lắp đặt trên xe ôtô và sau đó bổ sung hồ sơ cấp phép kinh doanh vận tải văn bản công bố hợp quy, bản sao chụp Giấy chứng nhận TBGSHT phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thời hạn để thay thế các TBGSHT cho phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT là 01/7/2012.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON