Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP, Thành lập hãng hàng không phải có tối thiểu 300 Tỷ

1112

Ngày 08/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Nghị định này quy định cụ thể về điều kiện vốn để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không như sau: Doanh nghiệp khai thác đến 10 tàu bay phải đáp ứng số vốn tối thiểu là 300 tỷ đồng nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa; 700 tỷ nếu có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; trường hợp khai thác từ 11 đến 30 tàu bay thì số vốn tối thiếu tương ứng là 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Và nếu khai thác trên 30 tàu bay thì số vốn tối thiểu cần đáp ứng là 700 tỷ đồng và 1.300 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Nghị định cũng chỉ rõ số vốn tối thiểu để thành lập hãng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng. Riêng đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài không được chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hàng không; một cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng chỉ rõ số vốn tối thiểu để thành lập hãng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng. Riêng đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài không được chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hàng không; một cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

Ngoài ra, quy định về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam cũng là một nội dung đáng chú ý tại Nghị định này. Cụ thể, đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách thì tuổi của máy bay không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bày trực thăng là 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2013 và thay thế Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON

Xem nghị định tại đây: http://www.vanphongluatsu.com.vn/cong-ty-luat-cung-cap-nghi-dinh-so-30-2013-nd-cp-do-chinh-phu-ban-hanh/