Tăng mức thu phí, lệ phí giao thông từ ngày 1/7

813

Từ ngày 1/7/2012, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) sẽ tăng 20.000 – 50.000 đồng so với mức thu cũ.

Đây là quy định trong Thông tư số 73/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) quy định cụ thể như sau:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

2

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng)

a

Cấp mới kèm theo biển số

Lần/phương tiện

200.000

b

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số

Lần/phương tiện

200.000

c

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số

Lần/phương tiện

50.000

d

Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời

Lần/phương tiện

70.000

e

Đóng lại số khung, số máy

Lần/phương tiện

50.000

4

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

a

Cấp mới giấy phép lái xe cơ giới

Lần/phương tiện

30.000

b

Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới

Lần/phương tiện

30.000

c

Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới(bao gồm cả cấp mới và cấp lại)

Lần/phương tiện

135.000

Như vậy, trừ lệ phí đóng lại số khung, số máy, các mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) sẽ tăng từ 20.000-50.000 đồng/lần/phương tiện.

Thông tư cũng nhấn mạnh, các mức thu phí, lệ phí trong biểu này đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: chi phí về tờ khai đăng ký, giấy chứng nhận, ép plastic giấy chứng nhận,… Các tổ chức, cá nhân nếu đã nộp đủ số tiền phí, lệ phí theo mức thu quy định tại mục này thì không phải nộp thêm bất cứ khoản thu nào khác. Nghiêm cấm các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ thu phí, lệ phí trái với mức thu quy định tại Thông tư này.

Được biết, phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Thông tư là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Do đó, cơ quan thu được trích 65% trên tổng số tiền thu về phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí, bao gồm cả chi phí thiết bị hệ thống máy chủ và lưu trữ dữ liệu quản lý giấy phép lái xe, chi phí nối mạng tại các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và Tổng cục đường bộ Việt Nam theo quy định. Số tiền còn lại (35%), cơ quan thu thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước.

Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

GIAO THÔNG VIỆT NAM