Công ty Luật Dragon: Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường, giám

1019
Lĩnh vực thống kê: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục HKVN
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép