Quyết định Số 02/2008/QĐ-BGTVT phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

932

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 02/2008/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (kèm theo Quyết định này) để cấp cho người điều khiển các loại xe cơ giới đường bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3277/2002/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 3. Giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập, phê duyệt và triển khai Dự án đổi mới quản lý giấy phép lái xe; tổ chức in ấn, quản lý và hướng dẫn thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe thống nhất trên phạm vi cả nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG


Hồ Nghĩa Dũng

MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mặt trước

2. Mặt sau

In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị tiếng Việt và tiếng Anh).

3. Quy cách

– Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 (mm) (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1)

– Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE”, “CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, ” Ngày trúng tuyển” và Seri có màu đỏ, các chữ khác in màu đen.

– Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe.

– Có một lớp màng phủ bảo mật lên giấy phép lái xe.

4. Vật liệu: Phôi giấy phép lái xe bằng chất liệu tổng hợp với lõi là PETG, phủ lớp laminate ở ngoài là PVC.