Triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô

840

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, điều 12 quy định:
– Đến ngày 01 tháng 7 năm 2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT);
– Đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn TBGSHT;
– Đến ngày 01 tháng 7 năm 2012, toàn bộ phương tiện ôtô kinh doanh vận tải thuộc các loại hình trên đều phải gắn TBGSHT.
Thực hiện Công văn số 3864/BGTVT-KHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, Ngày 12/7/2011Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có công văn số 1166/SGTVT-QLVT&PT hướng dẫn triển khai như sau:
1. Yêu cầu các đơn vị vận tải thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương triển khai lắp đặt TBGSHT đã được công bố hợp quy phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải) cho phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Danh sách các TBGSHT được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT được thông báo cập nhật trên Website của Bộ Giao thông vận tải (www.mt.gov.vn)
Tính đến ngày 04 tháng 7 năm 2011, Bộ GTVT đã cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN: 31/2001/BGTVT cho 6 loại thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, đó là các thiết bị kiểu loại:
– XblackBox-A/XBA-A của Công ty TNHH Thương mại điện tử Vinh Hiển (VECOM) (điện thoại: 08 62963926);
– TGPS-1 của Công ty TNHH Viễn Thông TÍT (điện thoại: 08 3868 1700);
– H1-2011 của Công ty Cổ phần VCOMSAT (điện thoại: 04 3791 6042);
– BA1-Blackbox của Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh (điện thoại: 04 3642 5009);
– TVS 62 của Công ty CP hợp tác phát triển Công nghệ TVS (điện thoại: 04 2218 8088);
– EPOSI GH-11 của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ EPOSI TVS (điện thoại: 04 6269 8513).
Đề nghị các đơn vị vận tải chọn lựa nhà cung cấp.
2. Các trường hợp cụ thể:
a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, việc cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô của các doanh nghiệp vận tải có liên quan chỉ được xem xét sau khi kiểm tra đảm bảo các xe ô tô kinh doanh vận tải được lắp đặt TBGSHT hợp quy theo quy định;
b) Đối với các trường hợp đã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải có văn bản cam kết cụ thể lộ trình lắp đặt TBGSHT gửi đến Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trước ngày 30 tháng 7 năm 2011 (về nguyên tắc, lộ trình lắp đặt TBGSHT không được chậm quá 06 tháng so với thời hạn quy định). Căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp Sở sẽ xem xét chấp thuận.
c) Đối với các TBGSHT đã lắp đặt trên các phương tiện vận tải: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải báo cáo cụ thể về Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng (số lượng, kiểu loại, tính năng kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, thời gian lắp đặt thiết bị, đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ …). Nếu TBGSHT chưa hợp quy theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị các doanh nghiệp vận tải chủ động làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ để có phương án điều chỉnh, thay thế các TBGSHT đã lắp đặt trên xe ô tô. Thời hạn để điều chỉnh, thay thế các TBGSHT cho phù hợp QCVN: 31/2011/BGTVT (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải) là ngày 01 tháng 7 năm 2012.