Biên bản vi phạm giao thông là gì?

458

Biên bản vi phạm giao thông là một dạng biên bản vi phạm hành chính, về cơ bản phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012:

– Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản;

– Họ, tên, chức vụ người lập biên bản;

– Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm;

– Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm;

– Hành vi vi phạm;

– Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý;

– Tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ;

– Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm;

– Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ;

– Quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm;

– Cơ quan tiếp nhận giải trình.

Cụ thể, mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt – mẫu MBB 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT.