Giao thông Việt Nam: Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

1147

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển

  • Thông tin
  • Các bước
  • Hồ sơ
  • Yêu cầu
  • Nhận xét
Lĩnh vực thống kê: Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí đăng ký tàu biển 5% mức thu đăng ký chính thức đối với tàu có dung tích đăng ký dưới 500 GT là 3.000 đồng/GT-lần (mức thu tối thiểu không dưới 300.000 đồng); từ 501 đến 1.600 GT là 2.500 đồng/GT-lần; từ 1601 GT đến 3.000GT là 1.500 đồng/GT-lần; trên 3.000GT là 1.500 đồng/GT lần. Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC…
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận