Có phải đổi biển số xe hiện tại thành biển số định danh từ ngày 15/8 không?

86

Ngày 15/8/2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (còn gọi là biển số định danh).

1. Biển số định danh là gì?

Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì biển số xe định danh là Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Biển số định danh được mặc định theo dạng biển 5 số. Trong đó:

– Chủ xe là công dân Việt Nam:biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

– Chủ xe là người nước ngoài: biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Chủ xe là tổ chức: biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

2. Có phải đổi biển số xe hiện tại thành biển số định danh từ ngày 15/8 không?

Căn cứ quy định tại Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 hoặc 5 số được xác định biển số định danh như sau:

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp:

+ Chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh

+ Khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, các loại biển số 3,4 hoặc 5 số được cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

3. Chuyển nơi cư trú có phải đổi biển số xe không?

Theo Khoản 7, 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA về nguyên tắc đăng xe có quy định như sau:

– Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

-Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Như vậy, khi chủ xe chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì không phải đổi biển số xe.

Bùi Thị Như Ý