Thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán xe

925

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 441 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời điểm chịu rủi ro quy định như sau:

“Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Theo quy định trên và trong tình huống của bạn vẫn chưa tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu với cơ quan có thẩm quyền do đó về nguyên tắc phía hãng xe vẫn phải chịu rủi ro trong trường hợp này.

Tuy nhiên, cần lưu ý trong hợp đồng mua bán xe mà bạn đã ký với phía hãng nếu trong đó có thỏa thuận về việc bạn chịu rủi ro từ khi bên bán giao xe cho bạn như phía hãng đã nói thì bạn phải rủi ro đã được chuyển cho bạn thì với trường hợp này phía hãng không có trách nhiệm sửa chửa cho bạn.

  Điều kiện của người điều khiển xe cơ giới