Bảng giá vé Vietnam Airlines nội địa Việt Nam

1217

Giá nội địa Giao Thông Việt Nam

Giữa

Giá một chiều

Xuất vé

Ngày bay

Hạng dịch vụ

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm Linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Pleiku

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm Linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Vinh

500.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Đà Lạt

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Đà Lạt

1.450.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Hải Phòng

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Hải Phòng

600.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Đà Nẵng

Nha Trang

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Đà Nẵng

Nha Trang

1.450.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Nẵng

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Nẵng

600.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Huế

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Huế

600.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

3.400.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Đà Lạt

3.400.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đà Lạt

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Tuy Hòa

3.400.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Tuy Hòa

2.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Điện Biên

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Đồng Hới

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Vinh

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Nha Trang

4.000.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Nha Trang

2.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Pleiku

3.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Pleiku

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Quy Nhơn

3.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Quy Nhơn

1.950.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh

4.000.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Tam Kỳ

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Tam Kỳ

1.450.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Phổ thông siêu tiết kiệm

Mua vé!

Hà Nội

Cần Thơ

4.000.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

Hà Nội

Cần Thơ

2.500.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

1.700.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

800.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Pleiku

1.700.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Pleiku

800.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

1.700.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

800.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Cà Mau

650.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Tuy Hòa

650.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

600.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Huế

2.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Huế

600.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Lạt

1.700.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đà Lạt

800.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Hải Phòng

3.400.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Hải Phòng

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Vinh

3.400.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Vinh

1.050.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Nha Trang

1.700.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Nha Trang

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Phú Quốc

800.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Tam Kỳ

1.100.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Côn Đảo

650.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Siêu tiết kiệm

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đồng Hới

3.200.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Thương gia linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Đồng Hới

1.950.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

TP.Hồ Chí Minh

Rạch Giá

850.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Cần Thơ

Rạch Giá

850.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Cần Thơ

Phú Quốc

850.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm linh hoạt

Mua vé!

Cần Thơ

Con Dao

650.000

VNĐ

15/12/11-31/12/12

Không hạn chế

Tiết kiệm

Mua vé!
  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.